Viggo Carlsen
Hemsida

Viggo Carlsen

Texten hämtad från Tranåsposten

Viggo Carlsen började sin konstnärsbana redan som liten pojke när han tillsammans med en kompis ritade indianer och cowboys med verklig inlevelse. Nu förtiden lyser de mänskliga figurerna med sin frånvaro i hans konstverk.

Farfar som bodde i Danmark var också konstnär. Han lärde mig mycket bland annat hur jag skulle skugglägga en bild.
..........................................................................
Man har blott att följa sina egna intuitioner om man vill nå resultat-och en avvikelse från det redan funna kan ofta leda en in på nya spår.
Även om om jag måste göra mindre lyckade experiment,med naturmåleriets lärdomar som basis,har jag dock gått mot förnyelser både i form och färg, och mitt naturstudium låter mig nu göra ännu kraftigare abstrakta experiment.
Utdrag ur Erik Olson En sökares vandring
Jag vill gärna ha med de trevliga raderna som Erik Olson skrev,
Jag kan känna igen mig i hans påstående.

............................................................

Under åren har Viggo haft ett 20-tal utställningar, han har även jobbat som illustratör i olika magasin och i veckopress. - Jag är helt självlärd och har aldrig gått någon målarskola, säger han.

Sin inspiration hämtar han från naturen. Så ofta han hinner är Viggo ute och rör sig i skog och mark. Tåkern och Omberg är platser som han besöker ofta. På sina vandringar har han alltid sin kamera med sig och ofta också skissblock och penna.

- Det finns mycket av allting i de här trakterna. Jag behöver inte ge mig iväg långt för att hitta vacker natur och fåglar.

På frågan om inspirationen aldrig tryter svarar Viggo;

- Nej för fanken, måleriet går det aldrig att tröttna på. Det är helt omöjligt. Allt blir roligt när man skapar.
..........................................................................
Och sedan hände det något med målandet,,Viggo fick äntligen måla det han sökt,,, inget återgivande av sådant som med kameran kan dokementeras,,abstrakta blev det nya,,eller ny gammalt,,för sökandet har hållit på i 35 år..Numera
är bilderna färg,glädje,värme,och för betraktaren
ett måste stopp inför varje alster.

Jag har på senare tid känt för att pröva på mera färger,, där mina alster får oanade
former,,det kan komma motiv som jag inte kunnat tänkt mig för några år sedan.


- Jag är nyfiken på vad som finns på andra sidan, säger Viggo som tillägger att när han målar lyssnar han gärna på klassisk musik.

..........................................................................

Finns representerad på Tranås kommun kulturnämd
Ödeshögs kommun
Malungs kommun
Säby kommun Danmark
flertalet konstföreningar,,
bla,,televerket,,Trygg Hansa,,Strömsholmen,,Odense Sjukhus konstförening,,mfl..

Västerbottens läns landsting,,,2 ggr.

..........................................................................
This page translated by Google Translate.
..........................................................................
Viggo Carlsen
Text taken from Tranås Post

Viggo Carlsen began his career as a young boy when he and a friend drew Cowboys and Indians with real empathy. Nowadays, they would like human figures with their absence in his artwork.

My grandfather who lived in Denmark was also an artist. He taught me many things including the way I would put a shadow image.
.................................................. ........................
One has only to follow their own intuitions if you want results and a deviation from the already found can often lead one into the new track.
Although if I have to do less successful experiments, the nature of painting lessons as a basis, however, I have gone against the renewal both in form and color, and my study of nature let me now make even more powerful abstract experiments.
Excerpts from Eric Olson, a seeker's journey
I would like to have with the nice lines that Erik Olson wrote,
I can recognize myself in his assertion.

.................................................. ........................

Over the years, Viggo had some 20 exhibitions, he has also worked as an illustrator in various magazines and weeklies. - I am completely self taught and never attended any school of painting, "he says.

His inspiration, he draws from nature. As often as he can Viggo is out and about in the woods and fields. Tåkern and Omberg are places that he visits often. On his walks he always has his camera with him and often sketch pad and pencil.

- There are a lot of everything in these parts. I do not give me away far to find beautiful scenery and birds.

When asked about the inspiration never runs short answer Viggo;

- No to the Devil, painting can never tire of. It is completely impossible. Everything is fun when you are creating.
.................................................. ........................
And then it happened something with painting,, Viggo finally got to paint what he sought,,, no reproduction of the things that the camera can dokementeras,, abstract became the new, or new old, the search has been going on for 35 years. . Today
the images are color, joy, warmth, and for the viewer
a must stop for every matter.

I have recently known to try out more colors, where my creations may be unsuspected
forms, there may be reasons that I could not be imagined a few years ago.


- I'm curious as to what is on the other hand, says Viggo who adds that when he paints like he listens to classical music.

.................................................. ........................

Is represented at Tranås municipality kulturnämd
Ödeshögs Municipality
Malung Municipality
Säby municipality Denmark
several art associations,,
blah,, telephone company,, Trygg Hansa, Strömsholmen,, Odense Hospital Art Union,, etc. ..

Västerbotten County Council,,, 2 times.

Omberg Kitchen Culture Workers' Association
Education
The school of life, with a grandfather to ogle på.annars is
I am self-taught.


Exhibitions
Gallery Art Farm Tranås 13/1-80

Gallery Viktor Rydberg Gothenburg 7/3-81

Tidmans art Jönköping.8/12-87

Art Society Aarhus sjukhus.Tillsammans
with the Danish artist Leif Ragnar-Jensen. 23/4-85

Sture Arts Tranås

Gallery palette Mjölby 9/10-82

Gallery Bruce Linköping 16/6-80

Gallery Miramar Ljungby

Gallery Modern Art in the Home environment Stockholm 6/10-84.

Moll Brinks art Uppsala.

Södertälje

Ödeshög,,,, 09

Omberg Appliance Kulturarbetarförening.2010

Gallery C Hedemora .2010

Tranås 2010

KULTURPRIS STIFTELSEN INGEBORG OCH FOLKE LÖFS MINNESFOND

FLORENCE BIENNALE 2011

ARTOUR-O FLORENCE mars 2012

AUDITORIUM AL DUOMO
FLORENCE 011-012

STUDIO VOGUE GALLERY,TORONTO CANADA juli 2012Arttour International Magazine

Illustreat to Hunting & Fishing
Illustreat to Hunting & Fishing grounds Marker
Illustreat for Year-round
Was commissioned to illustrate Christmas cards at Esselte-Grako.
Several group exhibitions, among others, to Tranås, Linkoping, etc.

Besök min ateljé
Bryggarevägen 9
59933 Ödeshög
Ödeshög Östergötlands län

Öppettider:
Efter överenskommelse.(Välkommen)

Utbildning
Livets skola,med en farfar att snegla på.annars är
jag autodidakt.

Medlemskap
SvK, Svenska Konstnärer
KRO,Konstnärernas Riksorganisation
Ombergsbygdens Kulturarbetarförening.

MEMBERSHIP I. ...
SvK, Svenska Konstnärer, Swedish Artist
KRO, Artists' National Organization.

Mina favoritklipp på YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=3Uy_0XQj18Q
Kommentarer på sidan

Kommentera »