Ingemar Härdelin
Hemsida

Ingemar Härdelin

Konsten är evig, livet är kort. Funktion, trender och estetiska ideal har skiftat så länge människan uttryckt sig genom konst. Man brukar säga att konsten speglar sin tid, vilket säkert är sant på sätt och vis. Men den sanna, äkta konsten, den som utrycker det individualistiska och kompromisslösa skapandet, ligger utanför allt vad trender och tidsanda heter. Den är svår att hitta, de flesta sneglar omedvetet eller medvetet på förebilder. Den kräver absolut trohet mot de egna idealen, en fast övertygelse och tro på sina idéer och visioner. I dagens konstnärliga skapande vill många chockera, provocera, utmana, överträda gränser och skaka om i konstvärlden, något som ibland också väcker frågan vad som egentligen kan räknas som konst. Det är inte alltid lätt att skilja agnarna från vetet. Säkert finns många lycksökare som genom maximal fräckhet försöker skapa sig en plattform i konstlivet. Men ibland uppstår något helt enastående i det tysta.
Jag anser inte att god konst till varje pris måste vara nydanande och originell. Detta torde vara ett ouppnåeligt ideal. Men den måste vara personlig, den skall uttrycka konstnärens individualitet och själ, vara skapad inifrån en individ olik alla andra.
Min konst vill ge inspiration för människan att uppsöka naturen. Vi borde lämna vår sofistikerade tillvaro oftare, uppsöka naturen och ta oss tid där. Här finns så mycket att se, inte bara träd och stenar. Här finns miljontals konstverk som ofta överträffar vad människan kan åstadkomma i sin ateljé. Men då måste vi stilla oss, upptäcka och betrakta. Vi är ofta blinda inför detaljer i vardagen, vi har så bråttom i våra liv. Vi borde stanna upp oftare och bara ta emot, reflektera, begrunda – och lära.
I naturen finns allt du saknar i din förkonstlade vardag. Allt det vi människor alltför ofta fjärmat oss ifrån sedan länge i våra moderna samhällen. Naturen har en läkande kraft som fördjupar tillvaron och ger oss tillträde till en annan dimension – om vi bara öppnar oss och tar emot. Jag vill i min konst hjälpa dig att se på samma sätt som du kan göra under dina strövtåg i naturen. Stanna upp, zooma in en liten ruta var som helst, på en trädstam, en berghäll, solglitter i en vattenpöl – överallt kan du hitta små konstverk som alla bjuder på oändliga variationer av former och färger.
Vi kallar icke föreställande konst abstrakt, men i vår fantasi kan den bild du betraktar få ett eget liv, du ser en annorlunda verklighet på samma sätt som i naturen. En verklighet som lever sitt eget liv, utan ord och förklaringar, som liksom dina drömmar ger dig upplevelser du inte kan sätta ord på.
Mina målningar görs numera enbart med akrylfärg. De flesta är ganska små eller medelstora, målade på pannå, men ett antal större målningar har jag målat på plåt med en vikt sarg runt om. Tekniken är speciell. Jag vill skapa en tredimensionell känsla i bilden. Detta för att ljuset skapar olika liv i objektet beroende på varifrån det kommer. Målningen måste således ha tjockare färglager på vissa partier, vilket då ger helheten en reliefliknande karaktär. Detta åstadkommer jag vanligtvis genom att ”lyfta” färgen på olika sätt.
Det är min förhoppning att du som betraktare skall få en givande upplevelse vid mötet av mina målningar.

In English:

Art is eternal, life is short. Function, trends and aesthetic ideals have changed as long as man has expressed himself through art. It is often said that art reflects its time, which is certainly true in a way. But the true, genuine art, the one that expresses the individualistic and uncompromising creation, lies beyond all that is called trends and the spirit of the times. It is difficult to find, most people look unconsciously or consciously at role models. It requires absolute fidelity to one's own ideals, a firm conviction and belief in one's ideas and visions. In today's artistic creation, many want to shock, provoke, challenge, cross boundaries and shake up the art world, something that sometimes also raises the question of what can really be counted as art. It is not always easy to separate the chaff from the wheat. Surely there are many fortune seekers who, through maximum audacity, try to create a platform in the art world. But sometimes something completely unique occurs in the quiet.
I do not believe that good art at all costs must be innovative and original. This should be an unattainable ideal. But it must be personal, it must express the artist's individuality and soul, be created from within an individual unlike any other.
My art wants to inspire man to seek out nature. We should leave our sophisticated existence more often, seek out nature and take time there. There is so much to see, not just trees and rocks. There are millions of works of art here that often surpass what man can achieve in his studio. But then we have to stop, discover and consider. We are often blind to details in everyday life, we are in such a hurry in our lives. We should stop more often and just receive, reflect, ponder - and learn.
In nature, there is everything you miss in your artificial everyday life. Everything that we humans have too often distanced ourselves from for a long time in our modern societies. Nature has a healing power that deepens life and gives us access to another dimension - if we just open up and receive. In my art, I want to help you see in the same way that you can do during your walks in nature. Stop, zoom in on a small square anywhere, on a tree trunk, a rock, sun glitter in a pool of water - everywhere you can find small works of art that all offer endless variations of shapes and colors.
We call non-imaginative art abstract, but in our imagination the image you look at can have a life of its own, you see a different reality in the same way as in nature. A reality that lives its own life, without words and explanations, which like your dreams give you experiences you can not put into words.
My paintings are nowadays made only with acrylic paint. Most are quite small or medium-sized, painted on panel, but I have also painted a number of larger paintings on sheet metal with a folded border around. The technology is special. I want to create a three-dimensional feeling in the image. This is because light creates different lives in the object depending on where it comes from. The painting must thus have thicker layers of paint on certain parts, which then gives the whole a relief-similar character. I usually achieve this by "lifting" the color in different ways.
It is my hope that you as an observer will have a rewarding experience at the meeting of my paintings.

Besök min ateljé
Lantmannagatan 148A
58332 Linköping
Linköping Östergötlands län

Öppettider:
Ring för överenskommelse. Tel 013-312096 076-8503700

Utbildning
Fyra års bildundervisning vid Folkskoleseminariet i Gävle 1950-54.

Målarresor till Idre och Torreveja, Spanien, med undervisning av konstnärer.

Undervisat i bild under tjugoåtta år på mellanstadiet.

Drev eget konstgalleri ”Gula Huset På Gården” i Uppsala 1996-98.

Medlemskap
1995-2001 medlem i Roslagens Konstnärsgille.
Åtvidabergs konstförening.

Kommentarer på sidan

Kommentera »

KommentarKommentar från SolBritt Grek J-son, 2022-11-23
Grattis till dig.
 
KommentarKommentar från SolBritt Grek J-son, 2022-11-01
Varm hösthälsning.
 
KommentarKommentar från SolBritt Grek J-son, 2022-05-02
Tack för Grattis till Veckans Konstnär Det var även min födelsedag i går. Ha det fint.
 
KommentarKommentar från Dana Ingesson , 2022-01-17
Tusen tack Ingemar för dina ord om mitt blogginlägg det värmde djupt i hjärtat, jag blev mycket glad 🎶❤️🎶 det är så värdefull för mig, tusen tack än en gång till o lycka till med ditt skapande, du är en av mina favorit konstnärer. Besöker ditt galleri ofta och njuter av din konst
Många varma hälsningar.

 
KommentarKommentar från Anita Lindström, 2021-02-04
Expresiv och bra konst
 
KommentarKommentar från Margareta Sunnemar, 2020-09-02
Att tro på sina idéer och visioner och att hitta sin egen individualitet är bra att ha som ledstjärna. Sen kan liknande idéer dyka upp på olika ställen i världen, men det är en annan sak. Det du skriver om trender och tidsanda etc. blev en fin presentation!
 
KommentarKommentar från Dana Ingesson, 2020-05-03
Fantastisk konstgalleri du presenterar, konst som man gärna återkommer till, tack för alla uppmuntrande ord.
 
KommentarKommentar från SolBritt Grek J-son, 2020-04-19
gillar dina häftiga verk.Du är ju medlem i SK.varför deltar du inte i gemensamma utställningar? Kul om vi deltog i någon tillsammans.Tanke på Strandverket i Marstrand som skulle varit nu i Maj men flyttad till Maj 2921
 
KommentarKommentar från Lena Hansson, 2020-03-13
Fina bilder- följer dig här.
 
KommentarKommentar från Margaretha P Elfstrand, 2019-09-09
Fint att du blivit veckans konstnär